LinkedIn

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest: E4D Sp. z o.o  z siedzibą w 00-867 Warszawa ul. Jana Pawła 2 27, NIP: 5213542696, REGON: 5213542696, e-mail: biuro@punktx.pl („Administrator”).
  2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest urządzenie (np. komputer) z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa: Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox lub Opera. W celu dokonania rejestracji oraz w celu składania zamówień, niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.
  3. Klientami Sklepu Internetowego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

DEFINICJE

  1. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót;
  2. Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie Sklepu Internetowego dla celów potwierdzenia swojej tożsamości; Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy;
  3. Klient – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu Internetowego;
  4. Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: dane Klienta, zamawiane Towary, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, forma płatności oraz inne dane, których udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia;
  5. Newsletter – informacja handlowa dotycząca marki punktx.pl, w tym w szczególności dotycząca Towarów, nowości, promocji itp.;
  6. Sklep Internetowy – platforma informatyczna zarządzana przez Administratora, umożliwiająca składanie zamówień na Towary, działająca pod adresem: sekundawkuchni.pl;
  7. Blue Media spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym).
  8. Towary – produkty, na które można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.

ZASADY SKłADANIA ZAMÓWIEŃ

  1. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
  2. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
  3. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranego Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep Internetowy, po weryfikacji przez Sklep Internetowy dostępności Towarów w magazynie.
  4. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, natomiast ich realizacja odbywa się w Dni robocze.
  5. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez dokonanie wyboru Towarów i dodanie ich do Koszyka. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego i zaprezentowane na stronie Sklepu Internetowego.
  6. Klient Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru do Koszyka, wybór przycisku „Kupuję” oraz podanie danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu Internetowego, a następnie potwierdzenie złożenia zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku – „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  7. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym w momencie złożenia przez Klienta zamówienia są wiążące dla Klienta i Administratora. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym podane są w złotych i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
  8. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym, wskazujący adres dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może skorzystać z następujących form płatności:
   1. płatność elektroniczna – przed odbiorem zamówionego Towaru, za pomocą jednego ze wskazanych niżej systemów płatności:
    1. Blue Media

     „Dostępne formy płatności:

     Karty płatnicze:
     * Visa
     * Visa Electron
     * Mastercard
     * MasterCard Electronic
     * Maestro”

   2. przedpłata na wskazane konto bankowe
   3. opłata przy odbiorze paczki
  9. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym, wskazujący adres dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może skorzystać z następujących form płatności:
   1. płatność elektroniczna – przed odbiorem zamówionego Towaru, za pomocą Systemu Blue Media;
   2. płatność kartą kredytową: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro – przed odbiorem zamówionego Towaru.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  1. Administrator potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w terminie do trzech dni od daty złożenia zamówienia.
  2. W przypadku gdy realizacja złożonego przez Klienta zamówienia nie jest możliwa z powodu braku dostępności Towaru w magazynie, Administrator informuje o tym fakcie Klienta w terminie do trzech dni od daty złożenia zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku dostępności części Towarów objętych zamówieniem lub braku możliwości realizacji zamówienia według specyfikacji Klienta w odniesieniu do części Towarów, Klient podejmuje decyzję, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
  3. Klient może zmienić lub anulować zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@punktx.pl, do momentu wysłania przez Administratora zamówionych Towarów, z zastrzeżeniem zdania następnego.
  4. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 2 lub ust. 3 powyżej, Administrator zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu trzech dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.
  5. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  6. Towary zamówione w Sklepie Internetowym są dostarczane na wskazany przez Klienta w czasie składania zamówienia adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 14 dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku zamówień na adres dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Towary są dostarczane w terminie do 21 dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  7. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności elektronicznej lub płatności przy użyciu karty kredytowej, Administrator przyjmie zamówienie do realizacji po zaksięgowaniu płatności za zamówiony Towar na rachunku bankowym Administratora. Doręczenie przesyłki Klientowi jest realizowane, w przypadku wskazania przez klienta adresu dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, według wyboru Klienta, za pośrednictwem:

      Customeritum Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek, NIP 113-281-68-80 
  8. Administrator dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT. Faktura VAT dostarczona Klientowi wraz z Towarem stanowi potwierdzenie zawarcia umowy.
  9. Opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów ponosi Klient. Wysokość opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów zależy od sposobu dostarczenia Towarów do Klienta i wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. Aktualne opłaty za dostarczenie Towarów wskazane są w zakładce „FAQ” na stronie Sklepu Internetowego.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Klient będący konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć oświadczenie korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient powinien zwrócić Towar do Sklepu Internetowego na następujący adres: punktx.pl  00-867 Warszawa ul. Jana Pawła 2  , nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego.
  3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 wskazanej w ust. 1 powyżej ustawy, w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, przez co należy rozumieć Towary wyprodukowane według specyfikacji Klienta, zgodnie z dokonaną przez Klienta personalizacją Towaru.
  4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  6. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

REKLAMACJE

  1. Administrator zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
  2. Administrator jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  3. Reklamacje związane z niezgodnością Towaru z umową mogą zostać złożone np. osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna@sekundawkuchni.pl lub na piśmie na adres Administratora: Sekunda w kuchni ul. Wiślana 8 03-317 Warszawa.
  4. Administrator rozpatrzy i ustosunkuje sią do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
  5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.
  6. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.

DANE KONTAKTOWE

  1. Administrator będzie kontaktował się z Klientami za pośrednictwem podanego przez Klienta adresu poczty elektronicznej e-mail, numeru telefonu lub przy zastosowaniu formy pisemnej.
  2. Klient może się skontaktować z Administratorem w następujący sposób:
   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: biuro@punktx.pl
   2. za pośrednictwem Sklepu Internetowego, korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce „kontakt”;
   3. za pośrednictwem poczty pod adresem: E4D Sp. z o.oi ,ul. Jana Pawła 2 27 00-867 Warszawa,
   4.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorowi przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do zdjęć oraz treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Administratora jest zabronione.
 2. Nazwy Towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego mogą być chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe postanowienie nie pozbawia Klienta będącego konsumentem nieposiadającego miejsca stałego pobytu na terenie Polski, ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie byłoby właściwe w razie braku wyboru zgodnie z prawem państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Administratorem poddane zostają jurysdykcji polskiej i rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.
 5. Administrator nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować  E4D Sp. z o.oi ,ul. Jana Pawła 2 00-867 Warszawa, e-mail: biuro@punktx.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacją dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadky zakupu treści cyfrowych (Audiobook, Ebook), które nie są zapisane na nośniku materialnym.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Bądź Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.