Warunki świadczenia usług i polityka prywatności

Zleceniobiorca:

E4D Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 13 lok 52, posiadającą NIP: 521-354-26-96, REGON 142045610, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0000338975,

1. Przedmiot Umowy

 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia szkolenia „Kurs Skutecznego Szukania Pracy”
 2. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z harmonogramem szkolenia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
 3. Zleceniodawca oświadcza, że powziął wiedzę, że szkolenie ma formułę szkolenia otwartego i będą w nim uczestniczyły inne osoby.
 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w §1 drogą elektroniczną (Webinarium) w terminie podanym przy rejestracji.
 5. Nagrywanie, filmowanie szkolenia, w całości lub w części jest zabronione.

2. Ochrona danych osobowych

 1. Zleceniobiorca przetwarzając dane osobowe Zleceniodawcy uwzględni wymogi określone w obowiązujących przepisach, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO”.
 2. Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy przetwarzanych w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy jest E4D Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 13 lok. 52, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000338975, zwana dalej „Administratorem”.
 3. Administrator w związku z wykonywaniem Umowy przetwarzać będzie następujące dane osobowe Zleceniodawcy: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres korespondencyjny, numer PESEL.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest skuteczne przeprowadzenie szkolenia – podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
 5. Dane osobowe Zleceniodawcy mogą być też przetwarzane przez Zleceniobiorcę w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy – podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
 6. Odbiorcami danych osobowych Zleceniodawcy będą podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz Zleceniobiorcy usługi hostingu poczty email, mogą być nimi także podwykonawcy usług świadczonych przez Zleceniodawcę na podstawie Umowy.
 7. Dane osobowe Zleceniodawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej i EOG) ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 8. Dane będą przetwarzane w celach wskazanych w ust. 5 – przez okres realizacji Umowy, a w celach wskazanych w ust. 6 – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.
 9. Zleceniodawca ma prawo ma prawo do żądania od Zleceniobiorcy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a jeśli dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany – prawo do przenoszenia danych.
 10. Zleceniodawca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
 11. Podanie danych osobowych przez Zleceniodawcę jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie całkowitym lub częściowym brakiem możliwości realizacji przez Zleceniobiorcę Umowy.

3. Poufność

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się:
 2. zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, oraz o charakterze know-how dotyczące Zleceniobiorcy, uzyskane w trakcie negocjacji i realizacji usługi (zwane dalej „Informacjami Poufnymi”),
 3. nie kopiować, powielać lub w jakikolwiek sposób rozpowszechniać Informacji Poufnych.
 4. Postanowienia ust. 1 nie będą miały zastosowania do tych informacji:
 5. które są opublikowane, powszechnie znane lub zostały urzędowo podane do publicznej wiadomości,
 6. na których ujawnienie Zleceniobiorca wyraził uprzednią, pisemną zgodę.

4. Wynagrodzenie

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie kwoty podanej przy rejestracji na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, płatnej natomiast przy zawarciu umowy.
 2. Kwota, o której mówi §4 pkt 1 stanowi całość wynagrodzenia przysługującego z tytułu realizacji niniejszej umowy.
 3. Ze szkolenia można nieodpłatnie zrezygnować, lub przełożyć za porozumieniem stron na inny termin, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Szkolenie odwołane po tym terminie jest pełnopłatne.
 4. Zleceniobiorca ma prawo odmówić dołączenia Zleceniodawcy do szkolenia w przypadku braku uregulowania kwoty z §4 pkt 1.

5. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nienormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie lub na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
LinkedIn